Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności      
ROZUMIEM

REGULAMIN KONKURSU BODY FIXERS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj torbę termiczną“

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres

i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród,

zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest dystrybutor firmy MARCIN UŁAS BODY FIXERS – z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 6c/31

4. Celem Konkursu jest promocja firmy BODY FIXERS

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Facebook i Instagram („Serwis”)

6. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.07.2022 r. i kończy się w dniu 18.08.2022 o godzinie 23.59 („Czas trwania Konkursu”).

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a) Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) Jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, współpracownikiem Fundatora, przedstawiciela Fundatora oraz Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

2. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@bodyfixers@.pl

3. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień;

b) wykonanie zadania konkursowego opisanego w §4.

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione w zakresie uzasadnionym celem Konkursu.

5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdą trzy osobowy wskazane przez Organizatora.

6. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

7. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. Organizator (Fundator) zastrzega sobie prawo do oceny zgłoszeń pod kątem jego prawidłowości i pominięcia zgłoszeń nie spełniających zakreślonych przez niego kryteriów.

8. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:

a. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;

c. zawiera przekazy reklamowe;

d. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;

e. zawiera wirusy;

f. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

10. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

11. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora zostanie wykluczony z Konkursu.

12. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.

§3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem” / „Uczestnikami”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego, publicznego profilu w serwisie Instagram.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora i Centrum Handlowego oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w

Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora

§4. ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia, które spełnia warunki konkursu i oznaczenie BODY FIXERS na mediach pod postem (Facebook, Instagram) (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), z zastrzeżeniem, że profil uczestnika w Serwisie musi być publiczny.

2. Każdy z Uczestników może przesłać nieograniczoną liczbę prac konkursowych, jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;

c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

e) Dane zawarte w Zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych, Komisja zgodnie z przyjętym przez siebie porządkiem obradowania wybierze laureatów konkursu (zwycięzców).

2. Wybierając laureatów, Komisja weźmie pod uwagę w szczególności następujące kryteria: zgodność Zgłoszeń konkursowych z tematyką Konkursu, estetyka, kreatywność, oryginalność. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany przez Organizatora.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez wiadomość na Instagramie najpóźniej do dnia 22.08.2022

§6 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie („Nagrody”) jest 5 toreb termicznych BODY FIXERS

Właścicielem Nagród jest Organizator, który dokonuje ich przekazania na rzecz Uczestników w imieniu własnym.

2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). Do Nagród wskazanych powyżej, od których konieczne będzie pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez

Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym Nagrody jest Organizator.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz o sposobie i miejscu wydania każdej z Nagród poprzez prywatną wiadomość przesłaną za pośrednictwem Serwisu Instagram w ciągu 6 dni od wyłonienia Zwycięzców przez Komisję. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z prośbą o przesłanie Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora

4. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać pocztą Formularz Podatkowych Danych Osobowych, niezbędny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5. Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę protokołu odbioru Nagrody.

6. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyn lezących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

8. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nie-prawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku Nagrody.

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

§7 PRAWA AUTORSKIE

12. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie ze Zgłoszenia według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania ze Zgłoszenia dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mómieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;

d. wykorzystywanie Zgłoszenia do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;

e. wprowadzanie Zgłoszenia w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;

f. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Zgłoszenia na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Zgłoszenia w każdym języku, na dowolnym nośniku.

13. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. 12 lit. a. – f. do nagrodzonego Zgłoszenia z dniem wydania nagrody w Konkursie.

14. Uczestnik nagrodzony w Konkursie zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem niezwłocznie, nie później niż w dniu wydania nagrody, w formie pisemnego oświadczenia przyjętego przez Organizatora, umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia na wskazanych ust. 12 lit. a. – f. polach eksploatacji i za wyłącznym wynagrodzeniem w postaci przyznanej danemu uczestnikowi Konkursu nagrody.

15. Umowa zostanie zawarta nieodpłatnie w zakresie nieograniczonego prawa majątkowego do przesłanych nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych w Internecie, w tym w portale społecznościowe, w tym: strona internetowa, Instagram, Facebook, kanał YouTube, prasa, POS (w tym ekrany na witrynach i monitory za kasami), reklama na terenie galerii handlowych, VOD, billboardy, reklama w telewizji, w kinach, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Zgłoszeń konkursowych na podmioty trzecie.

16. Korzystanie ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych ust. 12 lit. a. – f powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i pod-miotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Zgłoszenia, w tym na dodawanie do Zgłoszenia elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w ust. 12 lit. a. – f powyżej

17. Organizator może uzależnić przekazanie nagrody od zawarcia umowy, o której mowa powyżej. Organizator zastrzega prawo do zweryfikowania wyników konkursu, w przypadku braku porozumienia co do zawarcia przedmiotowej umowy. Organizator zastrzega prawo do potraktowania tej kwestii jako przesłanka regulaminowej dopuszczenia Zgłoszenia do udziału w Konkursie jak również wstecznej weryfikacji tej okoliczności.

18. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a Zgłoszenie konkursowe nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Zgłoszenia konkursowego. W szczególności Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii, będącej Zgłoszeniem konkursowym (a jeżeli w Zgłoszeniu konkursowym wykorzystany został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę) na utrwalenie jej wizerunku i wykorzystanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności na publiczne udostepnienie tego wizerunku.

19. Organizator ani podmioty, na które przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych.

20. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych zgłoszeń konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych zgłoszeń konkursowych i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych.

21. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

22. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj.

BODY FIXERS jest firma „MARCIN UŁAS BODY FIXERS” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 6c/31

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z praw-nie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie.

Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie oraz jego rozstrzygnięcia a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody. Podanie danych jest również równoznaczne z udzieleniem świadomego i swobodnego zezwolenia na przetwarzanie danych przez Administratora w uzasadnionym zakresie.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych). Wycofanie zgody nie ma wpływ na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.

8. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa, wskazanych w punkcie 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres Administratora.

9. Ponadto Uczestnik ma prawo zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji od kiedy przetwarzane są jego dane i żądania podania tych danych; uzyskania informacji o sposobie przetwarzania tych danych, w szczególności o odbiorcach tych danych oraz źródle tych danych. Administrator udziela powyższych informacji na wniosek osoby, której dane dotyczą. Administrator udziela informacji na piśmie w terminie 30 dni jednocześnie pouczając o przysługujących osobie prawach.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

§8. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres e-mail: kontakt@bodyfixers@.pl

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora.

3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i

akceptuje jego postanowienia.

2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie www.bodyfixers.pl

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach

nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Wrocław, dnia 18.07.2022 roku

Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych FORMULARZ PO-DATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Nazwisko…………………………………………..

Imię: ……………………………………… (PIERWSZE IMIĘ)

Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK PESEL………………………………………….

Miejsce zamieszkania:

Ulica…………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………

Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………

Adres zameldowania:

Ulica…………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………

Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………

Nr tel…………………………….

Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych……………………………………………..

(dokładna nazwa wraz z adresem)

Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: [__]. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Data……………………………………..

……………………………………… /podpis/

ZADZWOŃ